Γραναζωτές αντλίες GMC / GHC

Για παχύρευστα υγρα μεχρι 54.000 cSt